Oferta prawna

Zarząd Oddziałowy NSZZ FSG   przy  NOSG w Krośnie Odrzańskim poniżej przedstawia krótki życiorys wraz z ofertą współpracy z organizacją związkową mecenasa Dariusza Gutowskiego:

1. w latach 1989-2014 pełniłem służbę  w SG – kolejno w : CSSG w Kętrzynie / promocja 1993 /, Podlaskim Oddziale SG w Białymstoku, Komendzie Głównej – WOŚ w Toruniu i w Nadwiślańskim Oddziale SG – w Placówce SG w Bydgoszczy.

2. w latach 2010-2013 ukończyłem aplikację radcowską  – zarejestrowałem się w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Toruniu – pod nr : TR-1011 /  nr uprawnień do wykonywania zawodu radcy prawnego /, 

3. Od początków 2015 r. udzielam porad prawnych i wykonuję zastępstwo procesowe w sprawach toczących  się wobec funkcjonariuszy SG tak w postępowaniach dyscyplinarnych wynikłych ze stosunku służbowego jak i przed sądami powszechnymi.

4. Wielokrotnie brałem udział  w spotkaniach/szkoleniach organizowanych przez organizacje Oddziałowe NSZZ FSG przy :  Warmińsko-Mazurskim OSG w Kętrzynie, Podlaskim OSG w Białymstoku, Nadodrzańskim OSG w Krośnie Odrzańskim i Bieszczadzkim OSG w Przemyślu.

5. Prowadzenie przeze mnie doradztwa prawnego nakierowane jest w szczególności na podwyższanie  świadomości prawnej funkcjonariuszy SG w związku ze specyfiką zawodu funkcjonariusza Straży Granicznej, którą poznałem w trakcie 25 letniej służby. Jeżeli jednakże dojdzie już do postawienia funkcjonariuszowi SG zarzutów dyscyplinarnych moje zastępstwo procesowe w tym zakresie polega na rzetelnym realizowaniu obrony Obwinionego tak w  postępowaniu w I jak i w  II instancji do momentu – odpowiednio w I instancji: wydania decyzji,  a w II instancji – / postępowanie odwoławcze / – do momentu wydania decyzji ostatecznej. Kolejnym etapem jest postępowanie sądowo administracyjne  przed właściwym Wojewódzkim Sądem Administracyjnym do momentu otrzymania odpisu wyroku WSA wraz z uzasadnieniem, by następnie  / każdorazowo po przedstawieniu funkcjonariuszowi „rzetelnego obrazu sprawy” / ewentualnie kontynuować tzw.  kasacyjne postępowanie sądowo administracyjne  przed Naczelnym Sądem Administracyjnym do momentu otrzymania odpisu wyroku wraz z uzasadnieniem. 

mecenas Dariusz Gutowski – Kancelaria Radcy Prawnego ” MECENAS”, 87-100 Toruń, ul. Winnica 45C/10, 

Należy podkreślić, że wszelkie porady prawne dla funkcjonariuszy w zakresie służbowym są dostępne telefonicznie oraz mailowo zupełnie bezpłatne. Funkcjonariusze mogą zadzwonić od poniedziałku do piątku w porze dziennej, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach również w pozostałym czasie.

 NIP: 542-172-04-15, Regon : 361748109,  tel.:   512 904 204, email:  darekgutt@op.pl