Oferta dot. ubezpieczenia w związku z COVID-19

Oferta PZU – COVID-19 specjalnie  dedykowaną dla szpitali, oraz  poszerzoną o służby mundurowe – Straż Graniczną. Minimalną liczba osób przystępujących do ubezpieczenia wynoszącą 30 ubezpieczonych pracowników, a jeśli placówka zatrudnia mniej niż 50 osób, do ubezpieczenia musi przystąpić minimum 60% zatrudnionych. Do ubezpieczenie może przystąpić tylko i wyłącznie pracownik Straży Granicznej. Nie musi posiadać ubezpieczenia podstawowego.  Polisa może zostać zawarta tylko z odpowiedzialnością od 01-05-2020 lub 01-06-2020. Do ubezpieczenia nie może przystąpić osoba, u której została zdiagnozowana choroba COVID-19, przebywa na zwolnieniu lekarskim.

W naszej ofercie przyjęliśmy następujące definicje dotyczące Covid-19:

Covid-19 – choroba infekcyjna o przebiegu ostrym, spowodowana zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, powodująca objawy ogólnoustrojowe oraz w układzie oddechowym. Warunkiem stwierdzenia wystąpienia choroby jest potwierdzenie obecności wirusa SARS-CoV-2 w teście diagnostycznym (rRT-PCR).

Śmierć w wyniku Covid-19 – śmierć, której przyczyną bezpośrednią albo wyjściową (pierwotną) była choroba Covid-19, co jest potwierdzone w karcie zgonu lub w dokumentacji medycznej stwierdzającej przyczynę zgonu.

Zgodnie z powyższą definicją wypłacimy świadczenie z tytułu śmierci w wyniku COVID-19, w przypadkach w których w karcie zgonu  będzie podany wirus niezależnie czy jest wskazany jako przyczyna pierwotna, czy bezpośrednia.

W stosunku do przedstawionych OWU oferta uwzględnia następujące odstępstwa:

1.    Brak możliwości przystępowania do ubezpieczenia osób, które na dzień podpisania deklaracji zostały pozytywnie zdiagnozowane na obecność koronawirusa.

2.    Zapis na dedykowanej deklaracji: „W dniu podpisania deklaracji przystąpienia nie przebywam na zwolnieniu lekarskim, nie jestem pozytywnie zdiagnozowany na obecność”.

3.    Zmiana definicji ubezpieczonego –
„Ubezpieczony – osoba pozostająca w stosunku prawnym z ubezpieczającym.”
W umowie ubezpieczenia nie mają zastosowania zapisy odnoszące się do ubezpieczonych bliskich.

4.    Nie ma górnej granicy wieku uprawniającej do podpisania deklaracji przystąpienia oraz końca odpowiedzialności PZU Życie SA w stosunku do poszczególnych ubezpieczonych ze względu na ukończenie przez nich określonego wieku.

5.    Brak wyłączenia możliwości przystąpienia do ubezpieczenia pracowników, przebywających w szpitalu, hospicjum, placówce dla przewlekle chorych lub uznanych za niezdolne do pracy lub służby, o ile na dzień podpisania deklaracji nie przebywają na zwolnieniu lekarskim lub nie są zarażeni koronawirusem.

6.    W każdym przypadku, w którym w umowie dodatkowego grupowego ubezpieczenia na wypadek śmierci spowodowanej zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowym mowa jest o krwotoku śródmózgowym, stosuje się określenie udar, który oznacza: nagłe ogniskowe lub uogólnione zaburzenie czynności mózgu, prowadzące do trwałych ubytków neurologicznych, wywołane wyłącznie przyczynami naczyniowymi rozumianymi jako zamknięcie światła lub przerwanie ciągłości ściany naczynia mózgowego, za wyjątkiem przyczyn naczyniowych spowodowanych chorobą mózgu lub wywołanych czynnikami urazowymi.

7.    Dla osób przystępujących od maja lub czerwca 2020 r., które pozostają w stosunku prawnym z ubezpieczającym, nie stosuje się karencji określonej w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Warunkiem rozpoczęcia ubezpieczenia jest przystąpienie minimum 30 osób w skali Oddziału.

Osoba do kontaktu

Monika Szumigała

Starszy Menedżer ds. Sprzedaży Korporacyjnej

k: 0 660 449 563

t: 68 308 26 06